Wybory 2014 - cz. I

Jak Państwo widzicie po prawej stronie, zegar kadencyjny 2010-2014 zbliża się do końca. Przez te cztery lata "pracy" w Samorządzie lokalnym na rzecz mieszkańców i naszej małej Ojczyzny jaką jest Lidzbark wiele doświadczyłem, wiele się nauczyłem i poznałem wielu ciekawych ludzi.
Jak pisałem w swojej ulotce wyborczej w 2010 r. każdy oddany na moją osobę głos miał być dla mnie zobowiązaniem do podjęcia skutecznej próby i godnego reprezentowania wszystkich mieszkańców Lidzbarka w rozwiązywaniu ich problemów lokalnych i społecznościowych w obszarze działalności Rady Miejskiej.
Dziś z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że dałem z siebie tyle ile mogłem dać, na ile pozwoliło mi moje wykształcenie, mój upór i charakter aby bieżące i indywidualne problemy mieszkańców, którzy się do mnie bezpośrednio zwrócili czy też problemy o ogólnym i szerszym znaczeniu dla całej Gminy - mogły być rozwiązane lub bynajmniej żywiołowo przedyskutowane i przeanalizowane w celu znalezienia dobrego kompromisu. Przez całą bowiem kadencję kierowałem się wspomnianym również w swojej ulotce w 2010 r. zobowiązaniem, że będę Radnym, który w swoim postępowaniu będzie się kierował przede wszystkim dobrem mieszkańców całej Gminy, że będę utrzymywał z nimi, jak również z organizacjami społecznymi stałą więź, a w szczególności będę przyjmował zgłaszane przez mieszkańców Gminy skargi, wnioski oraz petycje i przedstawiał je organom wykonawczym Gminy do rozpatrzenia.
Uważam, że  jedną z najważniejszych spraw w działalności publicznej jest zapewnienie wiarygodności i pełnej transparentności podejmowanych przez siebie działań. Chcąc zapewnić możliwie pełną informację na temat mojej działalności publicznej w Radzie Miejskiej a także w przejrzysty sposób przedstawić najważniejsze dokumenty z nią związane jako pierwszy i jedyny Radny Miasta Lidzbarka utworzyłem swój własny Biuletyn Informacji Publicznej Radnego, w którym sukcesywnie i systematycznie udostępniane były przez mnie informacje z swojej działalności w Radzie Miejskiej. Przedstawiałem w nim własne inicjatywy, interpelacje, wnioski, pomysły, relacje z spotkania z Wyborcami całego mojego Okręgu Wyborczego zaprosiłem poprzez zaproszeń wysłanie do każdego mieszkańca Pocztą Polską zaproszeń na spotkanie czy też udzielone wywiady w Tygodniku Działdowskim (1 i 2 ) jak również zgromadzone wszystkie protokoły z odbytych Sesji Rady Miejskiej.


Osoby – przyszli Wyborcy – chcący w całości zapoznać się z moją działalnością zachęcam do wnikliwego zapoznania się z udostępnionymi przeze mnie informacjami.

W poprzedniej kampanii niczego nie obiecywałem, ponieważ nie mogłem obiecać tego czego zrobić samemu w zespole kolegialnym nie można. Dziś również niczego nie będę obiecywał, bo po czterech latach bycia Radnym wiem, że mimo dobrych pomysłów, inicjatyw czy chęci bez wsparcia całej Rady Miejskiej samemu się niewiele osiągnie. Mogę się tylko zobowiązać, że tak jak do tej pory będę godnie reprezentował mieszkańców całej Gminy.


Czy wspomniane wyżej jak i inne niewymienione w tej krótkiej charakterystyce zobowiązania zrealizowałem ocenicie Państwo sami w nadchodzących wyborach 16 listopada 2014 roku. Ja już wiem, jak ważne jest, aby w Samorządzie zasiadali ludzie kompetentni i z inicjatywą, którzy potrafią współpracować dla wspólnego dobra, ponieważ uważam że Lidzbark zasługuje na dobry Samorząd.

Dlatego podjąłem decyzję o ponownym kandydowaniu do Rady Miejskiej w Lidzbarku do kadencji 2014-2018 r. kierując się podobnym jak w roku 2010 hasłem wyborczym „Twój głos – moje zobowiązanie”  z uwzględnieniem dodatkowego motta, które zrodziło w czasie trwania obecnej kadencji, podczas toczących się debat i rozmów, że - „Dialog jest najważniejszy”.

 

Do usłyszenia - Radny Rady Miejskiej w Lidzbarku Dariusz Nowiński

==============================================================================================

Wybory 2014 - cz. II

Dla przypomnienia kilka informacji o mojej osobie:

- urodzony w Lidzbarku, wiek 40 lat,

- żonaty, dwie córki

- inżynier inżynierii sanitarnej i magister inżynier inżynierii ekologicznej,

- wykształcenie podstawowe uzyskane w Szkole Podstawowej w Lidzbarku, średnie w Technikum Gazownictwa w Zabrzu, wyższe

  inżynierskie na Politechnice Warszawskiej w Warszawie  i magisterskie inżynierskie  na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w

  Olsztynie oraz ukończone Studia Podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie Inżynierii Gazownictwa

- pracujący zawodowo na stanowisku kierownika,

- prowadzący własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania, kierowania i nadzorowania nad budowami w

  zakresie inżynierii sanitarnej i środowiska,

- prowadzący od kilku lat działalność społeczną na rzecz dzieci  w Radzie Rodziców  Przedszkola Miejskiego i Szkoły Podstawowej  w

  Lidzbarku  jako czynny członek i Przewodniczący Szkolnej i Przedszkolnej Rady Rodziców,

- Radny Rady Miejskiej w Lidzbarku w kadencji 2010-2014

 

Kilka moich osiągnięć. inicjatyw i zrealizowanych wniosków w czasie mijającej kadencji 2010-2014:

- wymiana i uzupełnienie znaków drogowych typu „Agatka” - przejścia dla pieszych w ul Działdowskiej, ul. Piaski (droga

   wojewódzka), ul. Jeleńskiej (droga powiatowa) przy Szkole Podstawowej,

- wykonanie utwardzenia z kostki w bramie do Kościoła św. Wojciecha,

- wykonanie chodnika przy ul. Nowy Rynek przy budynku nr 9-10,                                  

- wykonanie i oznakowanie przejścia dla pieszych i miejsca dla osób niepełnosprawnych przy targowisku,

- naprawa nawierzchni asfaltowej w ul. Działdowskiej oraz w ul. Nowy Rynek (droga wojewódzka),

- wykonanie chodnika łączącego ulicę Nowy Rynek z Strażacką (droga wojewódzka),

- wykonanie nawierzchni asfaltowej w ul. Zamkowej i Mickiewicza,

- wykonanie naprawy nawierzchni asfaltowej w ul. Przemysłowej,

- wprowadzenie strefy zamieszkania w ul. Cichej i Garbarskiej,

- wykonanie odwodnienia w ul. Lipowej przy Ośrodku Kolonijnym,

- wykonanie przejścia dla pieszych w ulicy Stare Miasto przy moście ,

- wykonanie parkingu przy Przedszkolu Miejskim,

- wykonanie parkingu w ulicy Chmielnej przy Ośrodku Zdrowia ,                               

-  udostępnienie zagrodzonego  przejścia dla ruchu turystycznego /kajakarzy/ przy młynie na ul. Młyńskiej,

- zmiana uchwały z roku 1990 w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych osiedli – wpisanie nowych ulic powstałych w

  Lidzbarku oraz prawidłowa przynależność ulic do Osiedli,

  - zmiana godzin funkcjonowania oświetlenia ulicznego w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców,

- zmiana uchwały z roku 1990 w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych osiedli – wpisanie nowych ulic powstałych w

  Lidzbarku oraz prawidłowa przynależność ulic do Osiedli,

- zmiana uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze – przypisanie ul. Strażackiej do „Naszego Okręgu Wyborczego”

  (osobista satysfakcja, ponieważ uznałem i uważam, że ul. Strażacka powinna być wpisana integralnie w tzw. centralną część miasta) 

- autorskie uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie niepodjęcia Uchwału Sejmiju Województwa Warmińsko-Mazurskiego w

  sprawie rozszerzenia granic Weslkiego Parku Krajobrazowego, 

- zainicjowanie powstania oraz współtworzenie Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,


 Są to niektóre tylko inwestycje/zamierzenia i inicjatywy, które wykonane zostały na szereg moich usilnych i wielokrotnie ponawianych

 wniosków ustnych i pisemnych czy  też zgłaszanych interpelacji, z któymi można szczegółowo zapoznać się na zakładkach mojego

 Biuletynu Informacji Publicznej.

 Nie byłyby one zrealizowane bez wsparcia i współpracy z pozostałymi Radnymi i Burmistrzem Lidzbarka.

 

Do usłyszenia - Radny Rady Miejskiej w Lidzbarku Dariusz Nowiński

 

 

 =============================================================================================

 Wybory 2010

 Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom okręgu wyborczego (Dworcowa, Działdowska, Plac Hallera, Główny Dworzec, Kościelna, Mickiewicza, Nowy Rynek, Przemysłowa i Zamkowa), którzy  zdecydowali się oddać na mnie swój głos w ostatnich wyborach samorządowych 2010.

Tak dobry wynik cieszy mnie bardzo i świadczy, że otrzymałem duży kredyt zaufania od społeczności lokalnej. Postaram się nie zawieść tego zaufania i reprezentować Państwa we wszystkich sprawach.

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony i zapraszam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej osoby i prowadzonej przeze mnie działalności  w Radzie Miejskiej.

                                                      Pozdrawiam Dariusz Nowiński

Zawartość

Zapraszam do posłuchania hejnału Lidzbarka - kompozytor Andrzej Kolendo:

===============================================================================================

 

Zostań Dawcą Komórek Macierzystych - ja i żona już się zarejestrowaliśmy!

https://accounts.google.com/VE?c=CM6CyIWxio6sOxDt5MiFyv_M7x4&hl=pl&service=sitemaps